נוסע/ת יקר/ה,

הודעה זו נמסרת לך מכוח חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן - "החוק").אם הונפק לך כרטיס טיסה לטיסה הממריאה מתחומי מדינת ישראל או אליה, שמתקיימת לגביה עילה מזכה, כהגדרתה בחוק, תהיה זכאי להטבות, כולן או חלקן, אם התייצבת במועד בדלפק הבידוק של מפעיל הטיסה בשדה התעופה (למעט במקרה של ביטול טיסה, בו אינך מחויב להתייצב במועד כאמור).

על אף האמור, לא תהיה זכאי להטבות אם קיבלת הודעה בדבר העברתך לטיסה אחרת מזו שאליה הונפק לך כרטיס הטיסה, והגעת ליעדך הסופי במועד שהיה נקוב בכרטיס הטיסה המקורי או אם קיבלת את כרטיס הטיסה בלא תשלום או אם כרטיס הטיסה נרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין.

במקרה של עיכוב בטיסה העולה על שעתיים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, אתה עשוי להיות זכאי לשירותי הסיוע הבאים ללא תשלום (לרבות בדרך של החזר כספי כנגד הצגת קבלות):

א. מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה

ב. שתי שיחות טלפון וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני

אם העיכוב בטיסה עולה על חמש שעות באפשרותך לבחור בנוסף להטבות המפורטות לעיל, בין: המתנה לטיסתך, כרטיס טיסה חלופי או ויתור על הטיסה.

ככל שתבחר לוותר על הטיסה אתה זכאי לפנות אלינו בכתב בבקשה להשבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס הטיסה, בהתאם לקבוע בחוק. ככל שהצענו לך טיסה חלופית המתוכננת ליום המחרת וקיבלת הצעה זו, אתה עשוי להיות זכאי גם לאירוח בבית מלון ולשירותי הסעה בין שדה התעופה לבין מקום הלינה.

אם העיכוב בטיסה עולה על שמונה שעות או שהטיסה בוטלה, אתה זכאי לפנות אלינו בכתב בבקשה לקבלת פיצוי כספי הקבוע בחוק. עם זאת, אתה לא תהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור אם:

א. הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתה של החברה

ב. הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות

ג. הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג

ד. נמסרה לך הודעה על ביטול הטיסה 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה

ה. נמסרה לך הודעה על ביטול הטיסה בין שבעה ימים לשבועיים לפני מועד הטיסה והוצעה לך טיסה חלופית שמועד המראתה הינו עד שעתיים לפני מועד הטיסה המקורית ומועד נחיתתה ביעד הינו עד ארבע שעות לאחר מועד הנחיתה המקורי

ו. נמסרה לך הודעה על ביטול הטיסה פחות משבעה ימים לפני מועד הטיסה המתוכנן והוצעה לך טיסה חלופית שמועד המראה הינו עד שעה לפני מועד הטיסה המקורית, ומועד נחיתתה ביעד הינו עד שעתיים לאחר מועד הנחיתה המקורי

אם לא הועלית לטיסה על אף שהונפק עבורך כרטיס, ולא הסכמת לוותר על מקומך בטיסה, אתה עשוי להיות זכאי להטבות המפורטות לעיל. מובהר כי לא תהא זכאי להטבות אם לא ניתן להטיסך בשל טעמי ביטחון, בשל מצבך הבריאותי, בשל חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה או אם אין בידיך מסמכי נסיעה נאותים.

לפרטים נוספים בדבר זכויותיך ובקשות להשבת תמורה ו/או פיצוי כספי הקבוע בחוק אנא פנה אלינו.

לשימת לבך - הודעה זו מהווה תמצית בלבד של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012. במקרה של סתירה בין הודעה זו ובין החוק (קישור להלן - חוק שירותי תעופה), הוראות החוק תגברנה.* * * הודעה זו מנוסחת בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד * * *