תנאים כלליים ומידע מהותי להזמנות באתר

בהתאם לתקנות רישוי שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג-2003

פרטי העוסק

קיל דיל מבליק תיירות וטכנולוגיה בע"מ
המסגר 9 תל אביב 6777658

דוא"ל: blik@blik.co.il
ח.פ: 514273556
טלפון: 03-3731010
פקס: 03-3731199

מבוא

התנאים וההגבלות המובאים להלן מהווים לבדם את כל תנאי ההתקשרות שבין המזמין לבין בליק, במסגרת הזמנה שהתקבלה באתר. עריכת הזמנה באתר מהווה הסכמה מצד המזמין להתקשר עם בליק בהתאם לתנאים אלו.

כללי

במסגרת התקשרות מזמין עם בליק מכוח הזמנות באתר, תשמש בליק כסוכנות הנסיעות של המזמין, ותעניק לו "שירותי סוכנות נסיעות", כהגדרתם בסעיף 1 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976.

ככזו, תשמש בליק הלכה למעשה, כמתווכת בין המזמין לבין נותני שירותי סוכנות נסיעות מקבילים או נותני שירותי התיירות עצמם, כגון: ספקי טיסות, שירותי קרקע שונים, שירותי לינה והארחה, הסעות, שירותים מיוחדים וכיוצא באלו, בהתאם להזמנה שנערכה (להלן – "הספקים השונים")

בפועל, אף אחד מן השירותים המוצעים באתר אינו מסופק על ידי בליק או מטעמה, וכולם מוזמנים ונרכשים מן הספקים השונים, והם או מי מטעמם יספקו את השירותים במישרין למזמין.

כ"סוכנות נסיעות" בליק תיירות וטכנולוגיה בע"מ מזמינה בעבור המזמין את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתו. בליק מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מספקי השירותים, מידע הידוע לבליק או מידע שהיה עליה לדעת.

מובהר במפורש כי כל המחירים המוצגים באתר הנם לתושבי ישראל בעלי אזרחות ישראלית בלבד ואינם מיועדים לתיירים.

התנאים הכלליים וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

מידע לנוסע בדבר היערכות לטיסה

קישור לאתר למטה לביטחון לאומי, ובו אזהרות המסע במדינות השונות, ניתן למצוא בלינק הבא.

ההתקשרות עם בליק במסגרת ההזמנה

עריכת הזמנה באתר משמעה העברת בקשה לבליק לערוך הזמנה למוצר המבוקש על ידי הלקוח אצל הספקים השונים, בהתאם לתנאי כל הזמנה אצל הספק, לרבות העברת כספי ההזמנה לספקים השונים בהתאם לתנאים אלו ולדרישותיו.

יצוין במפורש, כי כל הזמנה אצל בליק הנה הזמנה על תנאי מתלה, שהוא אישור ההזמנה אצל הספק ממנו הוזמנו השירותים המוזמנים עבור המזמין, ולפיכך אינה מחייבת את בליק עד למועד קבלת אישור זה ומסירתו למזמין, בשום דבר ועניין. בהתאם לזאת, הזמנה המתקבלת באתר הנה בחזקת "בקשה להזמנה", ולא תחייב את בליק בשום דבר ועניין עד שתימסר למזמין הודעת אישור נפרדת מבליק, בכתב או בטלפון. למזמין אין כל זכות כלפי בליק הנוגעת לשירותים שהוזמנו טרם קבלת אישור על הזמנתם מן הספק.

אנו מודיעים בזאת במפורש, כי כל מזמין רשאי לדרוש מבליק, קודם להזמנתו, עותק כתוב של התנאים הכלליים והמידע המהותי של ספק השירותים ממנו עתיד להרכש השירות בו הוא מעונין, וזאת באמצעות פניה בכתב.

עריכת הזמנה באתר מתייחסת לאספקת המוצרים הכלולים בהזמנה בלבד, ואינה קשורה, תלויה או מתייחסת לשום שירות נוסף בתשלום המתאפשר על יסוד ההזמנה עצמה.

בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של המזמין, כולה או חלקה, חשבונו של המזמין לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות.

שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על המזמין מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו למזמין או לבליק, לפי הענין.

כל המידע המופיע באתר אודות השירותים המוצעים מבוסס במלואו על המידע המתקבל לגביהם מאת ספקיהם השונים. אחריות בליק למידע זה מוגבלת לעובדה שמקורו בספקי או נותני השירותים המציעים אותם למכירה, ולכך שנמסר למזמין במלואו.

מכוח עריכת ההזמנה, מעניק המזמין לבליק את כל ההרשאות הנדרשות מטעמו לפעול ולקשור אותו בכל יחס חוזי עם ספקי השירותים השונים, מקום בו נדרשת התקשרות זו במישרין ביניהם.

תשומת לבו של המזמין מוסבת בזאת במפורש לעובדה, כי כל מזמין רשאי לדרוש מבליק, קודם להזמנתו, עותק כתוב של התנאים הכלליים והמידע המהותי של ספק השירותים ממנו עתיד להירכש השירות בו הוא מעוניין, וזאת באמצעות פניה בכתב. תנאים אלו יכול ויחייבו במישרין את המזמין עצמו.

עריכת הזמנה באתר מתייחסת לאספקת המוצרים הכלולים בהזמנה בלבד, ואינה קשורה, תלויה או מתייחסת לשום שירות נוסף בתשלום המתאפשר על יסוד ההזמנה עצמה.

הזמנת מוצר אחד באתר אינה תלויה ואינה קשורה בהזמנת מוצר אחר באותה הזמנה או בהזמנה נפרדת, אלא אם נמכרו המוצרים מלכתחילה כמקשה אחת. הזמנה אחת באתר אינה קשורה ואינה מתייחסת בדבר להזמנה אחרת, אלא אם צוין הדבר במפורש במסמכי ההזמנה.

במוצר המאגד מספר שירותים, כגון: חבילות נופש וטיולים מאורגנים, יחולו במאוחד על כל שירות המאוגד במסגרת המוצר ההוראות המתאימות לו במסגרת תנאים כלליים והגבלות אחריות אלו.

מובהר במפורש, כי בליק לא תשא באחריות לאספקה לקויה של השירותים בפועל, בין בשל תקלות הקשורות בספקים ו/או בנותני השירותים עצמם, ובין בשל תקלות שאינן קשורות בהם, כגון: שביתות, מזג אויר גרוע, תקלות בלתי צפויות, ימי חג ומועדים וכיוצא.

השירותים המוצעים באתר אינם כוללים ביטוח מכל סוג שהוא. בליק לא תישא בכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מצריכת השירותים. מומלץ למזמין לרכוש בנוסף לשירותי התיירות ביטוח רפואי, שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות או אחרות, וכן ביטוח כבודה.

כל התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן.

חובה על מזמין להשאיר בידי בליק מספר טלפון בארץ לצורך מסירת הודעות במקרי חרום, בכל זמן שהותו בחו"ל. על המזמין לוודא כי פניות למספר טלפון זה בעת הצורך יענו.

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין הקשור או נובע מן ההתקשרות בין מזמין לבין בליק תהיה לבתי המשפט בתל אביב בלבד. ההתיישנות על תביעה שכזו תוגבל לשנתיים מיום ביצוע ההזמנה, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח- 1958.

טיסות ואשרות

כל חבילות הנופש המוצעות באתר כוללות טיסות מסוג שכר.

מארגני טיסות השכר והמובילים האוויריים המבצעים טיסות שכר שומרים לעצמם הזכות לשנות את זהות המוביל האווירי ו/או את מספר הטיסה, כל עוד מתבצעת ההובלה האווירית במועד ובמקום המיועד לכך. טיסת שכר אינה כוללת התחייבות לטיסה מסוימת. פרטי הטיסה הקובעים לעניין זה הם אלו הנקובים בכרטיסי הטיסה, אף אם שונים הם מהאמור בכל מסמך אחר, אלא אם כן נמסרה ללקוח הודעה מפורשת מבליק או ישירות מספקי השירותים השונים על שינוי פרטי הטיסה, הגוברת על כל האמור במסמך אחר. האמור בסעיף זה אינו מונע מהמזמין כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול עסקה.

חובה לאשרר טיסת חזור בכל טיסת שכר, לפי ההוראות המופיעות על כרטיס הטיסה. בטיסות שכר המשולבות בחבילות נופש נעשה לעיתים העדכון על מועדי הטיסה חזור באמצעות הודעות מרוכזות לבתי המלון. במקרה כזה, על המזמין להקפיד על ההוראות שימסרו לו מטעם הספק הנוגעות לכך.

נבקש לציין כי הזמנת כרטיס טיסה בטיסות שכר אינה כוללת הגשת מזון ומשקאות במהלך הטיסה.

המידע המופיע באתר הנוגע לטיסות סדירות נלקח ישירות בזמן אמת ממסדי הנתונים של המובילים האוויריים השונים, ומסתמך במלואו עליהם. הטיסות הסדירות המוצעות באתר כוללות טיסות באישור מיידי ורישום לרשימת המתנה, המתנהלת על ידי המוביל האווירי.

כל המידע המופיע באתר מתייחס לבעלי דרכון ישראלי בלבד. בליק לא תהיה אחראית לכל ענין הקשור באשרת יציאה או כניסה נדרשת לצורך קבלת שירות המוצע באתר, במקרה בו המזמין לא ציין בפניה במפורש כי אינו מחזיק בדרכון ישראלי.

המידע המופיע באתר אינו מתייחס לצורך באשרות כניסה ליעדים מוצעים מסוימים, תוך שיתכן בהחלט כי ישנו צורך בכך. למזמין שמורה הזכות לפנות אל בליק לשם בירור הצורך באשרות כניסה קודם ההזמנה, ומשלא עשה זאת נטל על עצמו את כל האחריות הקשורה בכך. לא תבוטל הזמנה ולא יבוצע החזר כספים מחמת חוסר יכולת של המזמין להשיג אשרת כניסה נדרשת.

על המזמין להופיע לטיסה כשבידו דרכון תקף לששת החודשים שלאחר מועד הטיסה, וכל האשרות הנדרשות לצורך יציאה מישראל וכניסה לארץ היעד, או להיפך. בהתאם להוראות חוק הדרכונים אזרח ישראלי חייב לצאת מישראל ולהיכנס אליה באמצעות דרכונו הישראלי.

חובה על מזמינה להביא לידיעת בליק כי היא הרה, קודם ההזמנה. בכל מקרה, נשים בהריון החל משבוע 24 חייבות להתייצב לכל טיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתן לעלות לטיסה.

חובה להתייצב בדלפקי הבידוק של הטיסה שעה אחת לפחות בטיסות בתוך ישראל ושלוש שעות לפחות בטיסות בינלאומיות.

מובהר במפורש כי הזמנת כרטיס טיסה אינה כוללת הגשת מזון ומשקאות במהלך הטיסה ו/או אפשרות להעלות את כבודת הנוסע למטוס ללא תשלום נוסף, אלא אם צוין הדבר במפורש במסמכי ההזמנה ובכרטיס הטיסה. מחירי שירותים שכאלו משולמים ישירות למוביל האווירי במהלך מתן השירות ואינם קשורים לבליק, והם אינם מפורסמים במסגרת פרסום השירותים המוצעים למכירה באתר. ניתן לברר פרטים אלו קודם ההזמנה על ידי פניה טלפונית לבליק. בליק אינה מתחייבת בשום דרך שהיא על מחירי שירותים נוספים, משום סוג שהוא, שאינם כלולים בכרטיס הטיסה שהוזמן.

שירותים מיוחדים לנכים יסופקו רק אם אושר הדבר מלכתחילה וצוין במפורש במסמכי ההזמנה.

תרופות וחיסונים

יש לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים במדינות בהן תבקרו. מומלץ לפנות למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

בתי מלון

הזמנה לחדר במלון המוצע למכירה באתר היא לאחד מטיפוסי החדרים הרגילים הנמצאים במלון, לקטגוריה הבסיסית ביותר. אלא אם צוין אחרת במפורש באתר ובמסמכי הנסיעה, כל חדר מוזמן יהיה מן הסוג האמור בלבד, אף אם יועד לשהיית יותר משני אנשים. בחדרים המיועדים לשהיית יותר משני האנשים, על פי רוב ילונו השוהים הנוספים על מיטות מתקפלות.

מובהר במפורש כי המחירים המוצגים באתר בנופש בישראל הנם מחירים לישראלים בלבד.

שיבוץ המזמין לחדר במלון יבוצע בפועל לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית המלון, כפי שיקבע בזמן אמת. בליק אינה יכולה להתחייב לחדר מסוג מסוים, באגף מסוים, במבנה מסוים או במיקום מסוים.

האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד.

במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג בליק להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו היחודיים תבדוק בליק מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה. צורך יחודי יהיה רק כזה שנרשם במפורש בטופס אישור ההזמנה או במסמכי ההזמנה מיד עם ביצועה, עוד טרם העברתה לאישור הספק. בתוך כך, שירותים מיוחדים לנכים יסופקו רק אם אושר הדבר מלכתחילה וצוין במפורש במסמכי ההזמנה.

במקרה של הזמנת יותר מחדר אחד במסגרת אותה ההזמנה אין כל התחייבות מטעם בליק לסמיכות החדרים.

דירוג בתי המלון המוצעים באתר נלקח ישירות מן הספקים השונים, ובהסתמך עליהם לחלוטין. דירוג המלון הקובע בפועל הוא זה המופיע בפרסומיו הרשמיים של המלון.

הכניסה לחדרים במלונות בארץ ובחו"ל הינה החל מהשעה 16:00 והיציאה מהם היא עד השעה 11:00 בצהריים, מבלי כל קשר למועדי הטיסות. למרות האמור לעיל, במלונות בישראל הכניסה בימי שבת תתקיים רק בצאת השבת.

אצל בתי המלון וספקי שירותי הלינה וההארחה השונים בארץ ובעולם מתרחשים לעיתים מקרים של רישום יתר, בהם לא מתאפשר לבית המלון או לספק שירותי הלינה לספק את השירות שהוזמן על אף שאושר. בהתאם לנוהל הקבוע אצלם למקרים שכאלו, בהגיע המזמין למדינת היעד, במקרה של רישום יתר, עלולים ספקי השירותים להעבירו למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן. אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע פיצוי, או כל סעד אחר, בגין נזקים שיגרמו לך בערבות העברה כאמור, ככל שזו קיימת.

פירוש בסיסי אירוח במלונות המוצעים באתר:
BB (לינה וארוחת בוקר) - ארוחת בוקר קונטיננטלית/בופה בלבד.
HB (חצי פנסיון) - ארוחת בוקר וארוחה חמה נוספת, לפי בחירת המלון, על פי רוב ארוחת ערב.
FB (פנסיון מלא) - שלוש ארוחות.
AI (הכול כלול)- שלוש ארוחות, בתוספת שתייה קלה ותוספות ("אקסטרות") נוספות לפי שיקול דעת המלון המשתנה מעת לעת, לא בהכרח כל התוספות שהמלון מציע באותה עת.

חלק מן השירותים המוצעים על ידי בתי המלון השונים הינם עונתיים ולא פועלים בכל ימות השנה. להנהלת בתי המלון שיקול דעת לענין מועדי הפעלת השירותים השונים בפועל, לרבות מיזוג האוויר, או הפסקת פעילותם בשל תקלה או לצורך תחזוקה, אף ללא הודעה מוקדמת. בליק לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה למזמין מידע מטעה בענין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי המזמין. בקשה לבירור כאמור תועבר לבליק במעמד עריכת ההזמנה בלבד.

שימו לב, בחלק מהערים מוטל מס מקומי על תיירים הלנים בבתי מלון בעיר. גובה המס נגזר מרמת המלון ומשולם לפי מספר הלילות ולא ניתן לגבות את המס בישראל אלא בתשלום ישיר בבית המלון. המס כאמור איננו נכלל במחיר העסקה.

בליק אינה אחראית למקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בניה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה למזמין בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.

בליק אינה מתחייבת לאספקת שירות כלשהו במלון ככלול במחיר ההזמנה, אלא אם נרשם השירות במפורש באתר ובמסמכי ההזמנה, וכן אינה מתחייבת למחיר שירות שאינו כלול כאמור.

תשלום בגין תינוק הינו בגין רכיב הטיסה בלבד. בחלק מבתי המלון גובים בגין מיטת תינוק , תשלום אשר יבוצע ישירות למול בית המלון.

מנין ימי חבילת נופש הוא לפי מספר הלילות בבית המלון הכלול בה, בלי כל קשר לזמן השהיה המלא בחו"ל בפועל, הנקבע בהתאם למועדי הטיסות הכלולות בחבילת הנופש.

טיולים מאורגנים

בנוסף לכל הוראה אחרת, לרבות לעניין טיסות,אשרות ובתי המלון כמופיע לעיל, ומבלי לגרוע מהן, יחולו על הזמנת טיולים מאורגנים הוראות מיוחדות כמפורט להלן.

המסלולים המפורטים באתר בליק מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים, ונועדו להמחשה כללית בלבד. חלק מהטיולים יופעלו במסלול הפוך או שונה מהמתואר. יתכנו בהחלט שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של ספקי השירותים השונים, לרבות שינויים במסלול תוך כדי הטיול. התחייבות מארגן הטיול היא לביצוע המסלול ולא לסדר מסוים שלו.

במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של הטיסות הכלולות בטיול המאורגן.

מארגן הטיול המאורגן רשאי עד 10 ימים לפני יציאת הטיול, לבטל כל טיול מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את ביצועו והכול לפי שיקול דעתו. עד למועד האמור, כל הרשמה לטיול מאורגן הנה הרשמה מקדמית על תנאי, ואין כל התחייבות מצד בליק ו/או מארגן הטיול להוציאו לפועל עד למועד זה.

במקרה שבשל שינויים בזמני הטיסות הכלולות בטיול המאורגן יאלץ מארגן הטיול לקצר את משך הטיול או לבטל פעילות כלשהי הכלולה בו, יזוכה הנוסע בהתאם.

הטיולים המפורטים פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל. המארגנים אינם מתחייבים שתהיה התאמה כלשהי בין המשתתפים בטיול, לרבות לעניין גיל המשתתפים או כל קטגוריה או אפיון אחרים.

נוסע לא יהיה זכאי להחזר או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו.

הטיסות הכלולות בטיול המאורגן תהיינה תמיד מסוג שכר.

התחבורה היבשתית הכלולה בטיול מתבצעת באמצעות אוטובוסים, לפי הסטנדרט המקובל במדינת היעד, המשתנה ממקום למקום.

מארגני הטיולים השונים אינם מתחייבים ללינה במרכזי הערים. תתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול.

המשתתפים בטיול המאורגן יקבלו את רשימת בתי המלון בהם יתאכסנו ימים ספורים לפני יציאת הטיול. התחייבות מארגן הטיול היא לדירוג רמת המלון בלבד ולא לזהותו, והוא שומר לעצמו את הזכות להחליף או לשנות מלון למלון אחר במקרה הצורך, גם במהלך הטיול והכול ללא הודעה מוקדמת. לפיכך, אין להסתמך על רשימת המלון לשום צורך שהוא, למעט דירוג רמת המלון המיועד.

חלוקת החדרים במלון מתבצעת ע"י הנהלתו ואין הדבר בשליטת בליק או מארגן הטיול. קבלת חדרים בבתי המלון תהיה אחרי השעה 16:00. פינוי החדרים מתבצע לא יאוחר מהשעה 10:00, למעט במקרים בהם הטיסות הכלולות בטיול מחייבות עזיבה מוקדמת יותר.

מחיר הטיול כולל תשר מיועד לנותני השירותים בחו"ל, כגון: נהגים, מדריכים מקומיים, מלצרים בארוחות הכלולות בטיול וכד', ואינו כולל תשר למלווה הקבוצה הישראלי . נהוג לתגמל את המלווה הישראלי בסוף הטיול, לפי שיקול דעת הנוסעים ומיוזמתם.

מובא בזאת לידיעת המזמין כי מארגני הטיולים המאורגנים שומרים לעצמם בדרך כלל את הזכות לשנות באופן מהותי, מעבר למצוין לעיל, את מועדי הטיול, נתיבי הטיסה, תוכנית הטיול ומחירו לפני יציאת הטיול. לאחר שנמסרו שינויים אלו למזמין יהיה המזמין רשאי לבטל את השתתפותו בטיול תוך 36 שעות מקבלת הודעת המארגנים על השינויים, ויהיה זכאי להחזר כל הסכומים ששילם למארגנים לרבות דמי הרישום. לא הודיע הנוסע על ביטול השתתפותו לאור השינויים- ייחשב כמי שקיבל אותם והסכים להם במלואם. לבליק אין חלק או ענין בשינויים כאלו, והם אינם מצויים תחת שליטתה או באחריותה.

השכרת רכב

גיל המינימום להזמנת רכב שכור הוא 24 שנים. ההזמנה מתבצעת לנהג יחיד ברכב המוזמן, על שמו של המזמין.

חברות השכרת רכב אינן מתחייבות לדגם רכב מסוים, אלא לאחד מן הרכבים שבקבוצת הרכב המוזמנת, לפי שיקול דעתן ובהתאם למצבת הרכבים הפנויים בעת האספקה בפועל.

על מזמין רכב שכור בחו"ל להתייצב לדלפק הקבלה של חברת השכרת הרכב כשברשותו כרטיס אשראי בינלאומי בר חיוב השייך לו, וכן רשיון נהיגה בינלאומי בתוקף.

השימוש ברכב השכור מוגבל למדינה שבה נמסר למזמין, אלא אם צוין הדבר אחרת במפורש במסמכי ההזמנה.

הפלגות נופש

בנוסף לכל הוראה אחרת ומבלי לגרוע ממנה, יחולו על הזמנת הפלגות נופש הוראות מיוחדות כמפורט להלן.

הזמנה לחדר באוניה היא לחדר מהדירוג הנמוך ביותר הקיים באוניה, אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי ההזמנה. לעיתים קרובות חדרים אלו מיועדים לשהייה של 4 אנשים לפחות, והמחיר המופיע באתר מתייחס לנוסע יחיד בחדר שכזה.

מועדי ההפלגה הקובעים הם אלו הנקובים במסמכי העלייה לאוניה, אף אם שונים הם מהאמור בכל מסמך אחר, אלא אם כן נמסרה ללקוח הודעה מפורשת מבליק או ישירות מספקי השירותים השונים על שינוי מועדי ההפלגה, הגוברת על כל האמור במסמך אחר.

על המזמין להתייצב בדלפקי הקבלה להפלגה בנמל המוצא 3 שעות לפני שעת ההפלגה המיועדת.

על המזמין להופיע להפלגה כשבידו דרכון ישראלי תקף לששת החודשים שלאחר מועד ההפלגה, וכל האשרות הנדרשות לצורך יציאה מישראל וכניסה לארצות היעד.

סיורי הבחירה ביבשה המוצעים למפליגים אינם כלולים או קשורים בהפלגה, ומסופקים על ידי נותני שירותי תיירות מקומיים שאינם קשורים לבליק. זמני שהותם של המפליגים ביבשה אינם נמצאים באחריותו של מפעיל ההפלגה, והוא אינו אחראי לנזק שייגרם למפליגים במהלך זמנים אלו. על המזמינים להקפיד לשוב לאוניה בזמן המדויק בו נתבקשו לעשות כן.

חובה על מזמינת הפלגת נופש להביא לידיעת בליק כי היא הרה, קודם ההזמנה. בכל מקרה, נשים בהריון עד שבוע 22 חייבות להתייצב להפלגה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן
להשתתף בהפלגה. נשים מעבר לוותק הריון של 22 שבועות, לרבות אלו שתגענה לוותק הריון זה במי מזמני ההפלגה המתוכננים, אינן רשאיות להשתתף בה.

מחיר, תשלום וחיוב

חיוב כרטיס האשראי של המזמין במטבע חוץ יעשה לפי ערכו בשקלים בהתאם לשער העברות והמחאות של בנק ישראל במועד החיוב.

המחירים באתר תקפים להזמנות שבוצעו כולן באמצעותו בלבד. להזמנות בטלפון יתווספו דמי טיפול בסך 20 דולר ארה"ב בתיירות חו"ל, ו-50 ש"ח בתיירות פנים, בהתאם למוצר המוזמן.

מחירי שירותי תיירות פנים המוצעים באתר נכונים לאזרחי ישראל בלבד. המחיר לתיירים שונה.

כל עמלה הנדרשת מן המזמין לשם תשלום בכרטיס אשראי תחול על המזמין.

מובהר במפורש כי חובת המזמין לשלם בעבור ההזמנה בלתי תלויה בדבר, לרבות אישור חברת האשראי לחיוב כרטיס האשראי של המזמין בכלל או באופן התשלום המבוקש, והיכולת לחייב את כרטיס האשראי בכלל או באופן המבוקש אינה תנאי להתקיימות ההתקשרות בין המזמין לבין בליק מכוח ההזמנה.

יובא בזאת כי חברתנו איננה מקבלת כרטיס אשראי זר (שלא הונפק בארץ).

מחירי השירותים המוצעים באתר ומספר המקומות הפנויים בהם נלקחים ישירות בזמן אמת מהספקים השונים, ומשתנים תכופות. מחיר ההזמנה הקובע הוא המחיר בעת ההזמנה, בכפוף לאישורה על ידי ספקי השירותים השונים.

בעת חיפוש טיסה/חבילת נופש/טיול מאורגן, המחיר המוצג באתר האינטרנט הינו מחיר לאדם, עבור כמות נוסעים ספציפית (בהתאם לבחירת הלקוח במסך החיפוש), ולא כולל תינוקות. ייתכן כי המחיר ישתנה עבור כמות נוסעים שונה. 

בעת חיפוש מלון בלבד, המחיר המוצג באתר האינטרנט שלנו הינו המחיר הכולל להזמנה, אף הוא עבור כמות נוסעים ספציפית (בהתאם לבחירת הלקוח במסך החיפוש). ייתכן כי המחיר ישתנה עבור תפוסה שונה בחדר (כמות אנשים, מבוגרים-ילדים-תינוקות וכו'). 


ביטול, החזר וזיכוי

על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. בהתאם לתעריפים המתחייבים על ידי בליק ו/או הספקים השונים, המשתנים ממוצר למוצר, כנקוב בפרטי ההזמנה, ובכפוף לאמור להלן.

לקוח שביצע הזמנה בכל אופן המוגדר כ"עסקת מכר מרחוק" (בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981), יהיה רשאי לבטל את העסקה תוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או ממועד קבלת פרטי העסקה - לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שמועד ביטול העסקה הינו מעל 7 ימים שאינם ימי מנוחה מהמועד שבו אמור היה השירות להינתן.

צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק (החל מגיל 65) או עולה חדש, זכאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין בליק לבין הצרכן (לרבות שיחה שנעשתה בדוא"ל), ושמועד ביטול העסקה הינו מעל 7 ימים שאינם ימי מנוחה, מהמועד שבו אמור היה השירות להינתן.

ביטול עסקה ייעשה באופן ובאמצעים המנויים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ויהיה כפוף לדמי הביטול כאמור בחוק ולמפורט בתנאים הכלליים, לפי העניין.

את הודעת הביטול ניתן למסור באמצעות:

1. באמצעות פנייה טלפונית למספר 03-3731010 למחלקת שירות לקוחות.

2. לדוא"ל בכתובת blikcxl@blik.co.il.

3. בפקס מספר 03-3731199 עבור מחלקת שירות לקוחות.

4. באתר האינטרנט בטופס ביטול עסקה


יש לציין בהודעת הביטול את שם הנוסע בהזמנה (באנגלית) ואת תעודת הזהות של המשלם בכרטיס האשראי. מומלץ להשאיר מס' טלפון ו/או מס' הזמנה, לצורך בירורים.

בליק תשיב לנוסע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את כספו, בניכוי 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מבניהם.

בנסיבות ובמקרים מסוימים, לרבות פגם או אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לצרכן, ייתכן שיתאפשר ביטול עסקה גם מעבר לפרק הזמן הקבוע בחוק והצרכן יהיה זכאי להחזר ללא דמי ביטול.

לכל ההזמנות שאינן נופלות להוראות החוק ושלא ננקב לגביהם במסמכי ההזמנה שיעור דמי ביטול מסוים, יהיו דמי הביטול בשיעור מלא (100%), וביטול הזמנה לא יקנה זכות להחזר כספי כלשהו, למעט מסי נמל והיטלי בטחון ששולמו בהזמנת כרטיסי טיסה. לעיתים נכונים ספקי השירותים השונים להפחית את דמי הביטול במקרים מסוימים, אך הפחתה כזו תלויה ברצונם הטוב של ספקים אלו ובליק אינה מתחייבת לכך.

כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1971.

שינוי כל אחד מפרטי ההזמנה, לרבות זהות המזמינים, פרטי ואופן התשלום או המוצרים המוזמנים לאחר סיום תהליך ההזמנה, כרוך בתשלום דמי שינוי לבליק.

מובהר כי התקציר האמור מובא לצורך נוחות בלבד, כי אין בו בכדי לגרוע מהוראות החוק וכי נוסחו המלא של החוק הוא המחייב.

ביטול טיסה או שינוי בתנאיה (חוק שירותי תעופה):

לעיונכם קישור לחוק שירותי תעופה וכן לתקציר (לא ממצה) של זכויות נוסעים לפי חוק שירותי תעופה.
שימו לב כי נוסע אשר קיבל הודעה על שינוי בטיסה או על ביטול טיסה, 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה נקוב בכרטיס הטיסה, ובנסיבות השינוי ובהתאם לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012, והינו רשאי לבחור בהשבת תמורה או בכרטיס טיסה חלופי, ייראו אותו כמי שבחר בכרטיס טיסה חלופי, למעט אם הודיע אחרת בעת קבלת ההודעה.